ഒരു ആവറേജ് പുസ്തകം

29861131

ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആണ് സംഭവം .പാർകൗർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ട്രെയിനിംഗ് രീതി അവലംബിക്ക്യുന്ന നായകനും ,അയാള് ചേരുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റിയും ഒക്കെ ആണ് പ്രതിപാദ്യം .

                               (ഈ കാണുന്നതാണ് പാർകൌർ)

 

എഴുത്തുകാരൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ‘ട്രേസർ’ (പാർകൗർ ചെയുന്ന ആള്ക്കാർക്ക് പറയുന്ന പേര് )ആയതു കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി സംസാരിക്ക്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നുണ്ട് .
പക്ഷെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം വികാരം ഇല്ലാത്തതാണ് .കഥാപാത്രങ്ങളോട് എമ്പതിയോ സിംപതിയോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല .അത് തോന്നിപ്പിക്യാൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം .ഒരു വട്ടം ബോർ അടിക്കാതെ വായിക്കാം. മറ്റൊന്നും വിശേഷിച്ചു പറയാൻ ഇല്ല .ഒരു ആവറേജ് പുസ്തകം .

Arjun

http://amitrajyoti.com

Arjun here.From Kottakkal, Kerala,India. I am interested in anything that is interesting and writing comes among the top of that list. I read,I write,I live.

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =