നല്ല വള്ളിയും പുള്ളിയും

Valleem-Thetti-Pulleem-Thetti-Malayalam-2016-500x500

ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമ ,കാണാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പവും .അത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നില്ല കേട്ടോ .സിനിമ കൊട്ടകയിലെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ,ശബ്ദവും വർണവും നമ്മളെ പലപ്പോളും എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്
,ആ ‘കിട്നാപ് പലപ്പോളും നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുമുണ്ട് .
വള്ളീം തെറ്റി പുള്ളീം തെറ്റി യദ്രിശ്ചയ്യ കണ്ടതാണ് .പക്ഷെ ഒരു ‘എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ ഈ സിനിമ വിജയിച്ചു എന്ന് നിശംസയം പറയാം .അടുത്ത കാലത്ത് ‘കുഞ്ഞി രാമായണം’ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടത് .
കുറെ കടും ചായങ്ങളും,കാറ്റും,കാറ്റിലാടുന്ന പുൽ തലപ്പുകളും ,ഉൽസവും ,ഭജ് രങ്ങനും ഒക്കെ വളരെ അരുമയായ ബിംബങ്ങളാണ്‌ .
ഒരു പുതിയ കഥ അല്ല ഇതിന്റെ പ്ലസ് പോയന്റ് (പുതിയ കഥ എന്ന ഒന്നില്ലല്ലോ ).ഇതിന്റെ രസം കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഖ്യാനത്തിലാണ്
.പിന്നെ സംഗീതം .എല്ലാ പാട്ടുകളും ,പശ്ചാത്തല സംഗീതവും അത്ര ഇമ്ബമുള്ളതായിരുന്നു .
നിങ്ങൾക്ക് കാർട്ടൂണുകളും കാരികേച്ചറുകളും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇഷ്ടാവും ,അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാവാനും സാദ്ധ്യതയില്ല .

ഒരു നല്ല കലാ സൃഷ്ടി .

Arjun

http://amitrajyoti.com

Arjun here.From Kottakkal, Kerala,India. I am interested in anything that is interesting and writing comes among the top of that list. I read,I write,I live.

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =