കുഴി

മതമേറ്റ് മരിച്ച പിണത്തിനെ കഴുകൻ കൊത്തി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി 

ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു കഴുകനെ മാറ്റി
വേണ്ട ,കാഴ്ച്ച ഇല്ലാതാവും ,കേൾവി   ഇല്ലാതാവും 
മനസ്സിൽ പുണ്ണ് വരും,അത് പഴുക്കും,നാറും
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചലം ഒലിക്ക്യും
നീ നീയല്ലാതാവും
മനുഷ്യത്തം എങ്ങാനും വന്നു പെട്ടാൽ തീർന്നു
മാറില്ലതു. ,മായില്ലത്
നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മാറ് കണ്ടോ ?
കാണുന്നില്ലല്ലേ ?ഒന്നും ബാക്കി വച്ചില്ലല്ലോ .
നീ തിരിച്ചു പറക്കുക
ഞാനും ഇപ്പോൾ തീരും
ഭൂമി രക്ഷപ്പെടും
മതങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഉപകാരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കൂടാ
അവർ അവർക്ക് തന്നെ തോണ്ടുന്ന ശവക്കുഴിയാണ് അത്
ഇട്ടുമൂടാൻ ഇത്തിരി മണ്ണെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു ..

 

Arjun

http://amitrajyoti.com

Arjun here.From Kottakkal, Kerala,India. I am interested in anything that is interesting and writing comes among the top of that list. I read,I write,I live.

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =