വിളി

വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്
കവിതകളുടെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു
കഥകളുടെ മഞ്ഞും
ഇപ്പോൾ ഈ വെയിൽ മാത്രം ബാക്കി
ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വിയർക്കുന്നു
വിറക്ക്യുന്നു
തിരിച്ചു വരാമെങ്കിൽ
ചിരിച്ചു വരാമെങ്കിൽ
വരാം
എന്റെ ഉമ്മറപ്പടി ഞാൻ തുറന്നു വച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്റെ മുറുക്കിന്റെ പൊതി ഞാൻ അഴിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒന്ന് മുറുക്കാം
ചിരിക്ക്യാം
ചിന്തിക്ക്യാം
ചിതലരിക്ക്യാം ….

Arjun

http://amitrajyoti.com

Arjun here.From Kottakkal, Kerala,India. I am interested in anything that is interesting and writing comes among the top of that list. I read,I write,I live.

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 8 =